Privacybeleid

BE Your Office Support te (1531 DX) Wormer aan het adres Kokerstraat 61 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Brenda Eerdhuijzen is Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via brenda@beyourofficesupport.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
BE Your Office Support verwerkt uw persoonsgegevens doordat u een opdrachtgever bent (geweest) van BE Your Office Support. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– bedrijfsnaam (indien van toepassing)
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer

BE Your Office Support verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het versturen van correspondentie, een factuur of het verzenden van producten uit een bestelling, het versturen van het laatste nieuws per mail en het versturen van uitnodigingen per mail of per post.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw gegevens worden bewaard zolang dit strikt nodig is. U kunt te allen tijde vragen om verwijdering van deze gegevens via brenda@beyourofficesupport.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen geen persoonlijke gegevens met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BE Your Office Support en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij BE Your Office Support een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar brenda@beyourofficesupport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BE Your Office Support wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BE Your Office Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met brenda@beyourofficesupport.nl.

BE Your Office Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

BE Your Office Support verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.